فرم استخدام در بندرعباس مال

«شما می‌توانید رویاپردازی کنید، خلق کنید، طراحی کنید و شگفت انگیزترین مکان جهان را بسازید ...
اما برای اینکه این رویا را به واقعیت تبدیل کنید، شما به افراد بااستعداد و خوب نیاز دارید.»
والت دیزنی